Privacybeleid

Het recht om geïnformeerd te worden is één van de nieuwe privacyrechten. In dat kader hebben vrijwilligers en andere betrokken bij Voedseltuin Rotterdam het recht om te weten wat we met hun persoonsgegevens doen. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens we als stichting nodig hebben voor het uitvoeren van welke activiteiten.

Doelgroepen
Als het gaat om privacyrechten onderscheiden we drie doelgroepen:
– Vrijwilligers
– Vrijwilligers die begeleiding en vergoeding ontvangen in het kader van de WMO
– Sponsors en vrienden

Vrijwilligers
Voedseltuin Rotterdam is in de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie. Van onze vrijwilligers vragen en verwerken wij alleen de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens. Dat zijn de naam, contactgegevens, wensen en mogelijkheden van een kandidaat-vrijwilliger, NAW gegevens ten behoeve van het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst en geboortedata ten behoeve van een verjaardagsattentie. Als duidelijk wordt dat een kandidaat-vrijwilliger geen vrijwilliger wordt op de tuin worden zijn of haar persoonsgegevens binnen een week vernietigd. Het verslag van het belangstellingsgesprek wordt opgeslagen in een afgesloten dossierkast en wordt niet met derden gedeeld. Daarin wordt onder andere vastgelegd of we (lichamelijke) beperkingen zijn waar we rekening mee moeten bij het werk op de tuin en wie/wat we kunnen informeren bij nood. De vrijwilligersovereenkomst wordt opgeslagen in een afgesloten dossierkast en wordt alleen met derden gedeeld indien daar een rechtsgrond voor is.

Vrijwilligers die begeleiding en vergoeding ontvangen in het kader van de WMO
Voedseltuin Rotterdam is ook een plek voor uitvoering van dagbestedingstrajecten in het kader van de WMO. Ook in dat kader vragen en verwerken wij van onze vrijwilligers die daarvoor in aanmerking willen komen alleen de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens. Niet meer of minder dan van ieder andere vrijwilliger.
Onze partner Pluspunt Rotterdam is de organisatie die zorgdraagt voor individuele begeleiding in het kader van de WMO, conform de verkregen indicatie. Voedseltuin Rotterdam heeft geen inzage in dit dossier. De uren- en zorgadministratie die hoort bij de uitvoering van WMO trajecten ligt bij Pluspunt Rotterdam. Voor de uitvoering van dagbestedingstrajecten op de tuin houden wij voor Pluspunt Rotterdam de gewerkte dagdelen van vrijwilligers met een WMO indicatie bij. Dat doen wij met betrekking tot een dagdelenvergoeding voor de vrijwilliger en facturering van Voedseltuin Rotterdam aan Pluspunt Rotterdam. De dagdelenadministratie wordt opgeslagen in een digitaal bestand dat alleen door de WMO coördinator1* van Voedseltuin Rotterdam kan worden bewerkt en ingezien.

Sponsors en vrienden
Voedseltuin Rotterdam heeft sponsors en vrienden die ons initiatief met sociaal, mentaal, cultureel en/of financieel kapitaal ondersteunen. Van onze sponsors en vrienden vragen wij contactgegevens om hen in contact te kunnen blijven. Ook vragen we hen toestemming om met hen in contact te blijven via onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van Voedseltuin Rotterdam
Voedseltuin Rotterdam zet verschillende media in om met haar doelgroepen in contact te blijven:

Foto’s en video’s
Via onze website, facebook en twitter houden we een brede groep belangstellenden op de hoogte van onze activiteiten. De vrijwilligers op de tuin ondertekenen een toestemmingsformulier voor een herkenbaar gebruik van hun beeltenis op foto’s van de tui, die gebruikt worden op de genoemde media.

Nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief houden we een brede groep belangstellenden op de hoogte van onze activiteiten. Alleen mensen die hun e-mailadres voor dit doel aan ons hebben gegeven ontvangen deze nieuwsbrief. Na aanmelding kan Voedseltuin Rotterdam met hen communiceren, nieuws sturen of een uitnodiging sturen voor een bijeenkomst.

Doneren aan Voedseltuin
Voedseltuin Rotterdam onderhoudt contacten met (potentiele) donateurs van de stichting. De stichting vindt het erg belangrijk dat zij veilig kunnen doneren. Daarom maken we gebruik van een beveiligde internetomgeving, zodra men begint met het betalen van de donatie. Op deze manier krijgen anderen niet de kans om mee te kijken. Wij slaan geen betaalgegevens zoals creditcardnummers op. Alle betalingen geschieden middels onze betrouwbare Service Payment Provider partner molly.com. Alleen de transactieresultaten worden door ons bewaard. Via SSL (Secure Socket Layers) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Je herkent de veilige SSL verbinding aan https:// in de adresbalk van je adres.

Bescherming persoonsgegevens
Voedseltuin Rotterdam neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat ook bij de Voedseltuin niemand er ongeautoriseerd toegang tot heeft.

Delen gegevens met derden
Slecht in specifieke gevallen worden derden voorzien van persoonlijke gegevens. Dit is het geval als de wet dit vereist of indien betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (onze andere in het kader van de uitvoering van een trajectplan met een bezoeker). Gegevens die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statistische- en historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Verantwoordelijkheden
Binnen Voedseltuin zijn de volgende personen verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens: het bestuur van de stichting, en namens deze de directeur.

Bevoegdheden
Binnen Voedseltuin zijn de volgende personen bevoegd tot bewerking en inzage van persoonsgegevens: de directie van de stichting, en namens deze de coördinator en assistent van de coördinator.

Bijzondere persoonsgegevens
Voedseltuin Rotterdam bewaart geen bijzondere persoonsgegevens (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken.

Inzage
Personen wiens gegevens door Voedseltuin worden verwerkt, hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Zij kunnen daartoe een afspraak maken door een verzoek tot inzage te richten aan de coördinator van de stichting. Voedseltuin zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op het verzoek reageren. En bij zijn/haar afwezigheid, de directeur.